GDPR tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja:

 Jelen dokumentum az Ön személyes adatai kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendeletének,,,

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 1.            Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum az Ön személyes adatai kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendeletének (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) megfelelő tájékoztatást.

 

Ezt a honlapot a Magyar Ipari Gáz Szövetség (a továbbiakban: MIGSZ) non-profit szakmai egyesület tartja fenn. A weboldalon található tartalmak a MIGSZ szellemi tulajdonát képezik. Előzetes írásos engedély nélkül a weboldalon található írások, képek felhasználása tilos. A honlapon található anyagok és dokumentumok tájékoztató jellegűek.

 

A MIGSZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóval kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A MIGSZ az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

2.            Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő: Magyar Ipari Gáz Szövetség (MIGSZ).

Levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos u. 11/A.

Telefonszám: +36 (1) 3-474-730

E-mail cím: iroda@migsz.hu

Honlap: http://www.migsz.hu

 

3.            A kezelt személyes adatok köre       

 

személyes adat

adatkezelés célja

Név

az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez és azonosításához szükséges

e-mail cím

az e-mail cím a MIGSZ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja

 

Amennyiben a honlapunk használata során az internetes kapcsolattal összefüggésben személyes adata jut tudomásunkra, vagy Ön közli velünk valamely személyes adatát, bármely – a GDPR, valamint az Infotv. szerinti - személyes adatát ezen jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, harmadik személy részére át nem adjuk, illetve további adatkezelésre és felhasználásra csak önkéntes hozzájárulás esetén kerül sor, az erre vonatkozó külön megállapodásban megjelölt célnak megfelelően.

 

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel nem minősül üzleti kapcsolatnak. Honlapunkról más honlapokra is eljuthat; az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért, és ezen más honlapok használata kapcsán az Ön adatainak biztonságáért felelősséget nem vállalunk.

 

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. A vonatkozó személyes adatait csak a szükséges mértékben, a jogszabály, illetve a felek megállapodása szerinti ideig tároljuk.

 

4.            Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján - az Ön hozzájárulása.

 

5.            Az adatkezelés időtartama

 

A MIGSZ a személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 évig kezeli. A hozzájárulását 2. pontban megjelölt levelezési, vagy e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

6.            Cookie-k (Sütik)

 

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon nem helyeztünk el sütiket, nem követjük a látogatók tevékenységét.

 

7.            Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1.       Tájékoztatáshoz való jog                                                               

 

Ön a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy:

 

-            milyen személyes adatait,

-            milyen jogalapon,

-            milyen adatkezelési cél miatt

-            milyen forrásból,

-            mennyi ideig kezeljük, 

-            kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

A kérelmét 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

 

7.2.       Hozzáféréshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 

7.3.       Helyesbítés joga

 

Ön kérheti a pontatlan személyes adatainak helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

7.4.       Törléshez való jog

 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

Ön is kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben az iroda@migsz.hu címre kell eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül töröljük az adatokat és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

 

7.5.       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Ön kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 

-          vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-          az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-          tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.6.       Adathordozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a MIGSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.7.       Tiltakozás joga

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8.       Visszavonás joga

 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.            Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

 

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi, hogy a MIGSZ megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

 

8.1.       Bírósághoz fordulás joga

 

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.2.       Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:  +36 (1) 391-1400

Fax:  +36 (1) 391-141

Honlap: www.naih.hu