Antitröszt nyilatkozat

A MIGSZ egy országos nonprofit egyesület, melynek tagjai versenytársak...

Anti-tröszt nyilatkozat

 

A Magyar Ipari Gáz Szövetség (MIGSZ) egy országos nonprofit egyesület, melynek tagvállalatai versenytársak. A MIGSZ tagja az Európai Ipari Gáz Szövetségnek (EIGA), amely egy nemzetközi nonprofit egyesülés, és amelynek tagvállalatai is egymás versenytársai. A versenytársak ilyen egyesület irányítása alatt tartott összejövetelei önmagukban nem kifogásolhatóak. Ugyanakkor a MIGSZ tagvállalatai nem használhatják a MIGSZ által biztosított fórumokat a kereskedelmi tevékenységeik koordinálására. Minden MIGSZ tagvállalatnak önállóan kell üzleti döntést hoznia a termékei és szolgáltatásai árazását, a vevőivel és beszállítóival való tárgyalásokat, és a piacok kiválasztását illetően. Szigorúan elkerülendő minden olyan tevékenység, ami a verseny korlátozásának vagy torzulásának csak a látszatát is előidézheti. A MIGSZ megmásíthatatlan irányelve szigorúan megfelelni az EU anti-tröszt előírásainak, és a magyar 1996. évi LVII. törvény betűjének és szellemének.

 

Az EK Szerződés 81. cikke kifejezetten tiltja:

 "a vállalkozások közötti megállapodást, a vállalkozások társulásai által hozott döntéseket és összehangolt magatartásokat, amelyek befolyásolhatják az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, és amelyek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, és különösen amelyek:

(1) közvetlenül vagy közvetve rögzítik a vételi vagy eladási árakat vagy más kereskedelmi feltételeket,

(2) korlátozzák vagy ellenőrzik a termelést, a piacokat, a műszaki fejlődést vagy a befektetéseket,

(3) felosztják a piacokat vagy ellátási forrásokat,

(4) a kereskedelmi partnerekkel egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételeket alkalmaz, ezáltal hátrányos helyzetbe hozva őket,

(5) a szerződések megkötését a többi fél köteles kiegészítő kötelezettségének elfogadásától tenni függővé, amelyek természetüknél fogva vagy kereskedelmi felhasználásuk alapján nem kapcsolódnak az ilyen szerződések tárgyához. "

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII , törvény:

 

„11. § (1)  Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének és más hasonló szervezetének (a továbbiakban együtt: vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre. 

(2) Ez a tilalom vonatkozik különösen:

a) a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározására;

b) az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozására vagy ellenőrzés alatt

tartására;

c) a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozására, valamint az üzletfelek meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő kizárására;

d) a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra, az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására;

f) a piacra lépés akadályozására;

g) arra az esetre, ha azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az üzletfeleket megkülönböztetik, ideértve olyan árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási vagy vételi feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben;

h) a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tételére, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához.

  1.  Azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket e törvény az (1) bekezdésben meghatározott tilalom megszegéséhez fűz, együttesen kell alkalmazni a Ptk.-ban a jogszabályba ütköző szerződésre előírt jogkövetkezményekkel.”

 

A MIGSZ tagjainak és munkatársainak minden olyan tevékenysége, ami megszegi ezeket és más, a versenykorlátozást tiltó jogszabályt, hátrányos az egyesület és tagjainak érdekeire nézve és egyértelműen ellenkezik a MIGSZ irányelveivel. Minden MIGSZ-tag és tisztségviselő egyéni felelőssége az EU-jog és a magyar törvények betartása és az olyan egyeztetések elkerülése, ami kívül esik a MIGSZ tevékenységén.

 

Az EU anti-tröszt törvénye elvi alapon tiltja a kereskedelmileg érzékeny és aktuális piaci információk kicserélését, amiket a versenytársak rendes esetben titokban tartanak. Lehetetlen kimerítően teljes listát adni a tiltott tárgyalási témákról, mivel sok téma a szövegkörnyezettől függően bír versenyképességi jelentőséggel. Ugyanakkor a MIGSZ szigorú irányelve a körültekintő szabálykövetés az anti-tröszt témában.  Ezért semmilyen kereskedelmi témát nem lehet még felvetni sem a MIGSZ megbeszélésein és találkozóin, amik kívül esnek a MIGSZ küldetésén. A MIGSZ megbeszélésein a téma az (írott) napirend témáira korlátozódik, és a megbeszélésről hivatalos, írásos jegyzőkönyv készül.

 

A MIGSZ, mint az EIGA nemzeti tagszervezete, kötelezően betartja annak anti-tröszt irányelvét, ami különösen tilt minden tárgyalást vagy információcserét a tagok között, ami megállapodást vagy összehangolt magatartást hoz létre vagy jelent a következő témákban:

(1) árak vagy ártényezők, beleértve a különböző kedvezményeket és engedményeket;

(2) költség és kereslet szerkezet;

(3) profit és árrés;

(4) kibocsátás és értékesítés;

(5) piaci részesedés és értékesítési területek;

(6) beruházások és marketing tervek;

(7) ajánlattétel vagy tartózkodás az ajánlattételtől;

(8) hitel kondíciók és minden más értékesítési feltétel;

(9) vevők és beszállítók kiválasztása, elutasítása vagy felmondása.